Новости

Број: 495

Датум: 04.03.2024. године

 

На основу члана 33. став 3. Закона о јавној својини ( „Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др. закон, 108/16, 113/17 , 95/18 и 153/2020),  члана 49. тачка 8. Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови...

Услуге

ЈКП "Стан" одржава заједничке делове, инсталације и уређаје у стамбеним зградама на основу уговора склопљених са скупштинама зграда. Одлуку о склапању уговора доноси Скупштина зграде сагласношћу власника станова и других посебних делова стамбене зграде којима припада више од половине укупне површине станова и других посебних делова зграде.

Одржавање заједничких делова стамбених зграда, уређаја и инсталација у њима обухвата радове којима се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника и околине (поправке кровова, фасада, лифтова, противпожарних инсталација, громобрана...).

опширније