Политика квалитета

Политика квалитета

Мисија

ЈКП "Стан" утврђује ову Политику квалитета као активни допринос испуњавању захтева и очекивања корисника и захтева одговарајућих закона и прописа који се односе на пружање услуга текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда, установа и пословних објеката.

Визија

Јавно комунално предузеће за стамбене услуге ЈКП "Стан" утврђује Политику квалитета у циљу савременијег и ефикаснијег начина рада и пружања услуга корисницима. Да би у целости могли задовољити потребе наших корисника услуга, у прилици смо да користимо савремене алате и опрему.
Увођењем Политике квалитета добијамо могућност да наш рад буде праћен и адекватно квалификован у свим фазама. Крајњи интерес је да Јавно комунално предузеће за стамбене услуге ЈКП "Стан" послује позитивно у обостраном интересу и корисника и запослених у колективу.

Стратегија

Успостављањем, спровођењем и сталним побољшањем система менаџмента квалитетом усаглашеног са захтевима стандарда ISO 9001/2008 ЈКП "Стан" непрекидно улаже напоре у остваривању:

• испуњења реалних захтева и очекивања корисника;
• управљања процесима који доприносе повећању задовољства корисника;
• лидерских услуга руководства;
• учешћа запослених у планирању, спровођењу и вредновању свих активности од значаја за квалитет услуга које пружамо;
• сталног побољшања квалитета свих услуга које пружамо;
• одлучивања на основу прикупљених и анализираних података који се односе на процесе   пружања услуга;
• партнерских односа са испоручиоцима;
• сталне модернизације опреме и обуке кадрова;
• проширивања покривености тржишта услугама које пружамо.

Нови Сад, 23.12.2005.

ISO 9001

Да би постигли увођење  система менаџмента квалитетом радног процеса у пословању предузећа, одлучено је да се формира систем квалитета који одговара захтевима међународног система квалитета ISO 9001. Акредитовано сертификационо тело "TÜV SÜD Management service GmbH", München, Germany, је вредновало наш систем и атестирало његову компатибилност са захтевима међународно признатог сертификата. Јула 2006. "TÜV SÜD Management service GmbH" је издао сертификат о усаглашености система квалитета предузећа ЈКП "Стан" са стандардом ISO 9001.
Постојање  система менаџмента квалитетом нам омогућава да остваримо своје циљеве, осигурамо пословање предузећа са планираним ресурсима, одаберемо добре партнере и добављаче и спроводимо процес анализе података који дајући прецизан и детаљан преглед нашег пословања у садашњости, представља темељ за планирање и развој предузећа у будућности.