ОГЛАС ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

На основу члана 33. став 3. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 49. тачка 8. Статута бр. 2613 Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „СТАН“ Нови Сад од 25.10.2016. године и Одлуке Надзорног одбора бр.314 од 27.02.2020. године, Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, као продавац, објављује

 

ОГЛАС ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

и то:

 

Ред.

бр

Регистарска

ознака

Марка/Тип

возила

Год.

пр.

Број шасије

Број мотора

Стање

Комисијска процењена

вредност у динарима

1

NS 021-JL

Zastava skala

1.1 Poly

2007

VX1128A0001302385

128A064-1590697

неисправно

12.000,00

+пдв 2.400,00

2

NS 037-IM

Zastava 101 Skala 55

2007

VX1128A0001111311

128A064-1614931

неисправно

11.000,00

+пдв 2.200,00

3

NS 038-JĐ

Zastava skala 1.1 Poly

2005

VX1128A0001302621

128A044-1595490

неисправно

13.000,00

+пдв 2.600,00

4

NS 229-OĆ

Zastava 101

Skala 55

2003

VX1128A0001100002

128A064-1582203

неисправно

11.000,00

+пдв 2.200,00

5

NS 041-EC

Zastava skala

1.1 Poly

2004

VX1128A0001302374

128A064-1595478

неисправно

12.000,00

+пдв 2.400,00

6

NS 063-PČ

Zastava 101

Skala 55

2004

VX1128A0001101922

128A064-1589022

неисправно

12.000,00

+пдв 2.400,00

7

NS 117-NK

Zastava skala

1.1 Poly

2004

VX1128A0001302152

128A064-1590648

неисправно

13.000,00

+пдв 2.600,00

8

NS 124-MF

Zastava 101

Skala 55

2004

VX1128A0001104198

128A064-1595134

неисправно

10.000,00

+пдв 2.000,00

9

NS 126-AX

Zastava 101

Skala 55

2005

VX1128A0001104555

128A064-1596056

неисправно

12.000,00

+пдв 2.400,00

10

NS 126-AŽ

Zastava 101

Skala 55

2005

VX1128A0001107240

128A064-1603632

неисправно

9.000,00

+пдв 1.800,00

11

NS 126-OX

Zastava florida

1.3 Poly

2004

VX1103A0000051711

128A60640091030

неисправно

13.000,00

+пдв 2.600,00

12

NS 127-IT

Zastava skala 1.1 Poly

2004

VX1128A0001302380

128A064-1595649

неисправно

9.000,00

+пдв 1.800,00

13

NS 135-DĐ

Zastava 101 Skala 55

2004

VX1128A0001101330

128A044-1586564

неисправно

10.000,00

+пдв 2.000,00

14

NS 159-IN

Zastava 101

Skala 55

2005

VX1128A0001104539

128A064-1596059

неисправно

12.000,00

+пдв 2.400,00

15

NS 159-IP

Zastava 101 Skala 55

2005

VX1128A0001104561

128A064-1596078

неисправно

12.000,00

+пдв 2.400,00

16

NS 175-TJ

Zastava skala 1.1 Poly

2002

VX1145A0001301312

128A064-1573383

неисправно

14.000,00

+пдв 2.800,00

17

NS 176-850

Zastava skala

1.1 Poly

2007

VX1128A0001302498

128A064-1596145

неисправно

11.000,00

+пдв 2.200,00

18

NS 041-ĐU

Zastava skala 1.1 Poly

2006

VX1128A0001302700

128A064-1606750

неисправно

13.000,00

+пдв 2.600,00

19

NS 041-ĐŽ

Zastava 101

Skala 55

2006

VX1128A0001108307

128A064-1606683

неисправно

12.000,00

+пдв 2.400,00

20

NS 175-TM

Zastava skala 1.1 Poly

2004

VX1128A0001302148

128A064-1590658

неисправно

9.000,00

+пдв 1.800,00

21

NS 229-NŽ

Zastava 101 Skala 55

2006

VX1128A0001108295

128A064-1606555

неисправно

12.000,00

+пдв 2.400,00

22

NS 076-ČG

Zastava 101 Skala 55

2005

VX1128A0001104510

128A064-1596081

неисправно

10.000,00

+пдв 2.000,00

23

NS 131-ŽV

Zastava 101 Skala 55

2006

VX1128A0001108396

128A044-1601305

неисправно

10.000,00

+пдв 2.000,00

24

NS 223-JĐ

Zastava 101

Skala 55

2005

VX1128A0001107171

128A064-1603627

неисправно

10.000,00

+пдв 2.000,00

25

NS 063-PN

Zastava 80 12

Z AN

1989

050843

365650

неисправно

80.000,00

+пдв 16.000,00

26

NS 174-YK

Zastava skala 1.1 Poly

2004

VX1128A0001302230

128A064-1590661

неисправно

13.000,00

+пдв 2.600,00

27

NS 229-OČ

Zastava florida

 Poly

2007

VX1103A0000052436

160А10001399904

неисправно

18.000,00

+пдв 3.600,00

28

NS 159-IŠ

Zastava skala 1.1 Poly

2004

VX1128A0001302170

128A064-1590651

неисправно

13.000,00

+пдв 2.600,00

29

NS 159-IR

Zastava skala 1.1 Poly

2004

VX1128A0001302158

128A064-1590650

неисправно

13.000,00

+пдв 2.600,00

30

NS 035-IV

Zastava skala 1.1 Poly

2005

VX1128A0001302595

128A064-1602791

неисправно

14.000,00

+пдв 2.800,00

31

NS 027-IS

Zastava skala

1.1 Poly

2005

VX1128A0001302632

128A064-1602911

неисправно

13.000,00

+пдв 2.600,00

32

NS 022-JL

Zastava skala 1.1 Poly

2004

VX1128A0001302311

128A064-1595479

неисправно

13.000,00

+пдв 2.600,00

33

NS 039-JĐ

Zastava skala 1.1 Poly

2004

VX1128A0001302436

128A044-1595489

неисправно

13.000,00

+пдв 2.600,00

34

NS 236-AO

Zastava skala 1.1 Poly

2005

VX1128A0001302535

128A064-1596183

неисправно

14.000,00

+пдв 2.800,00

35

NS 200-FY

Zastava skala

1.1 Poly

2004

VX1128A0001302378

128A064-1595493

неисправно

13.000,00

+пдв 2.600,00

36

NS 063-PĐ

Zastava 101

Skala 55

2006

VX1128A0001108617

128A064-1608036

неисправно

11.000,00

+пдв 2.200,00

37

NS 126-BC

Zastava skala

1.1 Poly

2005

VX1128A0001302575

128A064-1602910

неисправно

14.000,00

+пдв 2.800,00

38

NS 041-EA

Zastava 101

Skala 55

2004

VX1128A0001107178

128A064-1603662

неисправно

13.000,00

+пдв 2.600,00

 

 

Средства која су предмет непосредне погодбе, да би била регистрована, морају задовољити услове из важећег Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15, 78/15, 111/15, 14/16, 108/16, 7/17-испр., 63/17, 45/18, 70/18, 95/18, 104/18 и 93/19).

 

Услови отуђења:

 

Предметна возила се отуђују појединачно, у постојећем „виђеном стању“, без права купца на накнадне рекламације на исправност, комплетност и техничке карактеристике. Возила се могу разгледати од 04.03.2020. до 10.03.2020. на адреси у седишту предузећа у Новом Саду, Ласла Гала 22 у времену од 10 до 13 часова, уз обавезну претходну најаву на телефон 021/489-5508.

 

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена у односу на почетну цену.

 

 

 

Услови пријављивања:

 

Рок за подношење понуда је 8 ( осам ) дана од дана објављивања овог огласа, односно до 11.03.2020. године до 12 часова. Право учешћа у поступку имају сва физичка и правна лица, чији представник мора да поседује писано овлашћење за учешће у поступку непосредне погодбе.

 

Продаја се врши непосредном погодбом, уз прикупљање писаних понуда, а почетна цена за свако возило наведена је у табели. Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу: ЈКП „Стан“ Нови Сад, Ласла Гала 22, 21000 Нови Сад, са назнаком „Понуда за куповину расходованих возила – не отварати“. На полеђини коверте је потребно навести адресу понуђача, телефон и лице за контакт.

 

Ако је понуда послата поштом, дан предаје пошти искључиво препорученом пошиљком, сматра се као дан предаје ЈКП „Стан“ Нови Сад, под условом да је пошиљка пристигла до дана отварања понуда. Неблаговремене, неуредне и непотпуне понуде неће бити разматране. Понуда у којој цена није наведена у динарима, или је дата описно неће се разматрати.

 

У случају да понуђач даје понуду за више возила, цена мора бити исказана за свако возило посебно.

 

ЈКП „Стан“ Нови Сад задржава право да поништи поступак по овом огласу, као и да у случају пријема неодговарајућих и непотпуних понуда не изврши избор најповољнијег понуђача.

 

ЈКП „Стан“ Нови Сад неће сносити никакву одговорност нити ће бити дужно да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку.

 

Уредна и потпуна писана понуда мора да садржи:

 

  • пријаву за учешће у купопродаји расходованих возила непосредном погодбом, потписана од стране овлашћеног лица, уз прилагање доказа о својству овлашћеног лица,
  • висину понуђене купопродајне цене (која не може бити нижа од почетне утврђене вредности за свако појединачно возило) изражене у динарима,
  • име и презиме, јмбг и адреса пребивалишта, односно назив и седиште, као и име и презиме лица овлашћеног за заступање,
  • фотокопију личне карте/очитану личну карту, односно извод из одговарајућег регистра са подацима за то правно лице, као и потврду о извршеном евидентирању за ПДВ,
  • потпис, односно потпис и печат (уколико се употребљава).

 

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника.

 

Избор најповољнијег понуђача:

 

Јавно отварање приспелих писаних понуда извршиће се комисијски, дана 11.03.2020. године, у просторијама ЈКП „Стан“ Нови Сад, 1. спрат, са почетком у 12 часова.

 

О спроведеном поступку јавног отварања, комисија сачињава записник и извештај о оцени понуда са предлогом за доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача, за свако возило посебно.

 

Услови за спровођење поступка разматрања писаних понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда за конкретно возило.

 

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене (најповољнија понуда јесте понуда са највишом купопродајном ценом) у односу на почетну цену.

 

У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену за исто возило, изабраће се као најповољнија она понуда која је раније приспела. 

 

У року од 2 ( два ) дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, учесници у поступку отуђења биће обавештени о избору најповољније понуде и позвани да закључе уговор.

 

Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 3 ( три ) дана од дана позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.

 

Рок за уплату купопродајне цене је 3 ( три ) дана од дана обостраног закључења уговора. Уколико купац не уплати купопродајну цену у наведеном року, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач. Возила се могу преузети када купац закључи уговор и уплати износ купопродајне цене у целости. Трошкови транспорта, као и сви други трошкови који проистекну из реализације овог поступка или уговора (нпр. сви порези, таксе за оверу уговора и сл.), падају на терет купца.