Opis radova redovnog(tekućeg) mesečnog održavanja

Redovno održavanje liftova (servisiranje) se vrši na osnovu člana 306 i 307 Zakona o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz lica i tereta (Sl. list SFRJ 16/86, 28/...
Redovno održavanje hidrouređaja (servisiranje) se vrši na osnovu tehničkog uputstva proizvođača.Obavlja se najmanje dva puta mesečno, a obuhvata pregled postrojenja (uređaja) sa pripadajućim delovima...
1. Oslobađanje lica i stvari iz zaglavljenog lifta.Puštanje lifta u pogon pod uslovom da zaglavljivanje nije bilo uzrokovano kvarom. 2. Šelnovanje instalacije vodovoda ili grejanja ako su cevi...
1. Vođenje evidencije o ugovaranju, promenama ugovorenih uslova i ugovorenih strana 2. Vođenje evidencije o tehničkoj opremljenosti stambene zgrade 3. Vođenje evidencije o predsedniku Skupštine...
1. Čišćenje prizemlja 2. Čišćenje lifta 3. Čišćenje oko zgrade 1m 4. Čišćenje stepeništa (celo stepenište) 5. Pajanje zidova 6. Čišćenje zajedničkih prostorija 7. Čišćenje oko kontejnera za...