RADOVI ANALITIČKE EVIDENCIJE

1. Vođenje evidencije o ugovaranju, promenama ugovorenih uslova i ugovorenih strana
2. Vođenje evidencije o tehničkoj opremljenosti stambene zgrade
3. Vođenje evidencije o predsedniku Skupštine stanara i ovlašćenim licima Skupštine stanara.
4. Vođenje evidencije o realizovanim radnim nalozima, ponudama i posebnim ugovorima
5. Vođenje evidencije o zaduženjima i uplatama na ime troškova održavanja za radove redovnog mesečnog održavanja i radove tekućeg i investicionog održavanja.
6. Sačinjava izveštaj analitičke evidencije za poslovnu godinu.

Povratak na sve