Investiciono održavanje

Radovi na investicionom održavanju stambenih i poslovnih objekata obuhvataju rekonstrukcije, popravke i zamenu:

• Konstruktivnih elemenata zgrade;
• Krovnog pokrivača i drugih elemenata krova (dimanjaci, gromobranske instalacije,...);
• Horizontalne i vertikalne hidroizolacije;
• Oluka i drugih elemenata za odvod vode sa krova;
• Vodovodne i kanalizacione mreže od priklјučka na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu (ili drugog izlivnog mesta) do priklјučka na sanitarni uređaj;
• Elektroinstalacije zgrade (od glavne razvodne table do razvodne table u stanu);
• Gasnih instalacija, instalacija centralnog grejanja, grejnih tela i dr;
• Pumpnih postrojenja i instalacija za snabdevanje zgrade vodom;
• Pumpnih postrojenja i instalacija za otpadne vode;
• Liftova sa pripadajućim delovima;
• Fasade i drugih spolјnih delova zgrade;
• Trotoara oko zgrade;
• Podova, zidova, plafona, ograda, sanitarija, stolarije u zajedničkim delovima zgrade;
• Interfona, kablovskih i PTT instalacija, antenskih uređaja, uređaja za nužno osvetlјenje, uređaja za uzbunjivanje, uređaja za zaštitu od požara i dr.
Radovi na investicionom održavanju stana odnose se na sve radove u stanu koji imaju uticaj na upotreblјivost i sigurnost ostalih delova zgrade i obuhvataju rekonstrukcije, popravke i zamenu:
• Gasnih instalacija, instalacija centralnog grejanja i grejnih tela u stanu;
• Instalacija i uređaja za centralno grejanje vode u stanu;
• Instalacija vodovoda i kanalizacije u stanu;
• Elektroinstalacija;
• Telefonskih instalacija.