Dimničarska služba

Odlukom skupštine grada od 13.06.2013. Službeni list br.26 grada Novog Sada uređuju se uslovi  i način obavljanja komunalne delatnosti - dimničarske usluge , prava i obaveze  preduzeća koje obavlja dimničarske usluge i korisnika usluga na teritoriji grada Novog Sada (JKP "Stan "), finansiranje dimničarske usluge, način postupanja i ovlašćenja organa Grada u slučaju prekida u obavljanju dimničarske usluge , nadzor nad vršenjem dimničarske usluge , kao i druga pitanja vezana za obavljanje dimničarske usluge . Dimničarska služba je izdvojena od glavne zgrade JKP "Stan" i nalazi se na adresi  Puškinova 40. Direktan kontakt telefon službe je 474 -2990.

Dimničarske usluge, u smislu ove odluke su :

    čišćenje dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja,
    čišćenje ventilacionih kanala i uređaja, i
    kontrola dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja i ventilacionih kanala i uređaja

Povratak na sve servidne informacije