Održavanje gasnih instalacija

JKP „STAN“ u saradnji sa DP „Novi Sad“ Gas od 2010.godine u okviru akcije  „NOVI SAD-BEZBEDAN GRAD“, koji ima za cilj da olakša i osigura korišćenje prirodnog gasa kao energenta za grejanje objekata pruža usluge u dva dela:

• U periodu od 15.10. do kraja grejne sezone 15.04. naredne godine  pruža uslugu mesečnog pregleda i nadgledanja rada gasnih kotlarnica i grejanja u objektima.Ova usluga korisnicima pruža bezbedan i siguran rad kotlarnica od strane stručno osposobljenih radnika JKP „STAN“-a. Usluga obuhvata proveru seta i gasne rampe na nepropusnost gasa gasnim detektorima i sredstvima predviđenim za to, pregled rada uređaja sa kontrolom sagorevanja i paljenja, kontrolu i po potrebi dopunjavanje instalacije grejanja vodom, ozračivanje, kontrolu ispravnosti ekspanzione posude, sigurnosnih ventila, štelovanje automatike u smislu regulacije temperaturne krive i vremenskog rada uređaja.Usluga se naplaćuje mesečno putem objedinjene naplate, a cena za ovu vrstu usluge je 5,00din/m², grejne površine objekta bez PDV-a.Ako objekat ima preko 2.000m² -jedinična cena u iznosu od 10.000,00 din/br.stanova. Usluga se naplaćuje samo u periodu grejne sezone.

• U periodu van grejne sezone zakonodavac je propisao da se unutrašnja gasna instalacija zajedno sa gasnim aparatom servisira svake godine od strane ovlašćenih servisera i ustanove ovlašćene za taj posao.JKP „STAN“ pruža takve usluge, koje obuhvataju detaljan pregled i regulaciju gasnih trošila sa mehaničkih i hemijskim čišćenjem istih. Zakonska obaveza je i čišćenje dimnjaka gde ga ima, kao i dobijanje atesta za isti, servisiranje PPA je obavezno, pre početka grejne sezone.Ove usluge JKP „STAN“ vrši svojim korisnicima u periodu van grejne sezone i to na više mesečnih rata putem objedinjene naplate.

Za više informacije obratite se na telefone 0800-300-330 CALL-CENTAR – referent za gasne instalacije Milan Stančić.
 

Povratak na sve akcije